Pár slov o nás

Sbor Křesťanské společenství Jeseník je součástí Církve Křesťanská společenství. Misijní skupinou jsme byli ustanoveni dne 17.3 1998 Danem Drápalem, tehdejším pastorem KS Praha, a Honzou Halfarem,tehdejším starším KS Krnov. V červnu 2011 jsme se stali sborem  za přítomnosti Marka Prosnera, radníhoCírkve KS.

Jsme společenstvím tvořeným převážně rodinami s dětmi. Jsme přesvědčeni o tom, že děti a mládež jsou důležitou součástí církve. Velkou část našich aktivit proto věnujeme jim.

Ježíš řekl jasně:

Matouš 19:14: Nechte děti a nebraňte jim jít ke mně; neboť takovým patří království nebeské.

Misijní působení,  biblické hodiny, modlitební setkání a domácí skupinky hrají v životě sboru důležitou roli. O našich aktivitách se můžete více dovědět na našem webu a budeme rádi, když se jich i i zúčastníte.

Věříme, že Ježíš je hlavou církve a že On je tou Skálou, na které stojí i naše společenství. Vnímáme se tedy jako součást obecné církve Kristovy, která přesahuje hranice denominací. Obecnou církví Kristovou myslíme všechny znovuzrozené lidi, jinými slovy ty, kteří odevzdali svůj život do rukou Pána Ježíše Krista. Proto nemáme pocit jakékoliv výlučnosti, nepovažujeme naši denominaci za lepší než ostatní. Jde nám o získávání lidí pro Boží království. Už tolik nezáleží ke kterému společenství se nakonec připojí. Proto udržujeme blízký kontakt i s dalšími sbory v našem městě.

Posláním našeho společenství je tedy: „ZÍSKAT ZTRACENÉ PRO BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ“. Věříme, že to není program, který jsme si sami vybrali, ale že je to Boží vůle pro nás, k níž se můžeme připojit a spolupracovat tak s Bohem na velkém poslání, které dal své církvi:

Matouš 28:19-20: Jděte tedy a čiňte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Amen.

  Abychom mohli toto poslání lépe naplňovat, klademe v našem společenství důraz na těchto sedm věcí:

  1.  Vybudovat křesťany do zralosti a zapojit je do těla Kristova, místního společenství křesťanů
  2. Pomoci každému členu nalézt a rozvinout jeho vlastní obdarování od Boha
  3.  Vytvořit milující a výchovné ovzduší, které bude otevřené pro všechny kultury v Česku
  4. Vypůsobit touhu k naplnění velkého poslání (Mat. 28:19-20)
  5. Vyučovat biblické pravdy o rodině, financích a životu v plnosti Boží s důrazem na Boží lásku projevenou Ježíšem na kříži
  6. Pracovat bok po boku se všemi křesťanskými církvemi, které věří v Božství Ježíše a tomu, že On je ta jediná cesta, pravda i život
  7. Vyhlížet v naději Kristův brzký a náhlý návrat a budovat Království Boží