Kontakty

790 01 Jeseník

ičo: 73631604

jesenik@kaes.cz

Bohoslužby jsou každou neděli od 10:00
Číslo bankovního účtu:

000000-1021191189/6100

IBAN CZ7861000000001021191189

pro dar KS Jeseník připište variabilní symbol: 1111

Zakládání misijních skupin a sborů

Vnímáme, že Bůh nás vede k tomu, abychom zakládali v okolí našeho města misijní skupiny, jejichž mateřským sborem bude KS Jeseník, které se však časem stanou samostatnými sbory CKS. Naší vizí je zasáhnout především nezasažená místa, věříme proto, že Bůh nás volá do míst, kde žádné sbory nejsou, nebo kde je evangelikálních křesťanů málo a nemají v daném městě, či obci žádné společenství. Bůh nás povzbudil, abychom nepohrdali dny malých počátků a byli vytrvalí. Věříme, že evangelium – dobrá zpráva o Boží lásce k lidem a záchraně v Ježíši Kristu skrze odpuštění přináší uzdravení, prosperitu a pozitivní proměnu společnosti do míst kam ji neseme. Jsme si také vědomi křesťanských kořenů naší země a osobností, kteří skrze svoji víru v Krista podstatně ovlivnili náš národ – Cyril a Metoděj, Jan Hus, Jan Ámos Komenský a další, kteří jsou nám inspirací v tom, že křesťanství může pozitivně ovlivňovat společnost i celý národ. V současné době náš sbor vyvíjí misijní aktivity za tímto účelem ve Zlatých Horách a v Hanušovicích. Pokud byste chtěli tuto službu finančně podpořit posílejte své dary na tento účet:

pro podporu Hanušovic uvádějte tento variabilní symbol 1113

Pro podporu Zlatých Hor tento 1112

Tato činnost je v souladu s Kristovým Velkým posláním církvi, jemuž chceme být poslušni: „Jděte tedy a čiňte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku.“ (Matouš 28:19-20).