Pár slov o nás

Sbor Křesťanské společenství Jeseník je součástí Církve Křesťanská společenství. Jako Misijní skupina jsme byli ustanoveni dne 17.3 1998 a to Danem Drápalem, tehdejším pastorem KS Praha a Honzou Halfarem tehdejším Starším z KS Krnov. V červnu 2011 jsme byli z misijní skupiny ustanoveni za přítomnosti Marka Prosnera, radního Církve Křesťanská společenství, za sbor.

Jsme společenstvím, které tvoří převážně rodiny s dětmi. Velkou část našich aktivit proto věnujeme dětem a mládeži. Jsme přesvědčeni o tom, že děti a mládež mají zakoušet, že jsou potřebnou součástí církve. Ježíš řekl jasně:

Matouš 19:14: Nechte děti a nebraňte jim jít ke mně; neboť takovým patří království nebeské.

Také věříme, že misie, ale i biblické, modlitební a domácí skupinky hrají v životě sboru velmi důležitou roli. Jaké aktivity máme, můžete zjistit z tohoto webu a případně se jich i účastnit.

Věříme, že Ježíš je Hlavou církve a že on je tou Skálou, na které církev stojí. Vnímá se tedy jako součást církve Kristovi, která jde napříč denominacemi či nedenominacemi. Za církev považujeme všechny znovuzrozené lidi, což znamená ty, kteří odevzdali svůj život do rukou Pána Ježíše Krista. Přesto že jsme součástí Církve Křesťanská společenství, necítíme se nijak výluční, nebo lepší než ostatní sbory a církve. Nejde nám o to získávat lidi pro náš sbor, ale pro Boží království. Máme tedy svobodu lidi, kteří k nám přijdou odkazovat i na další sbory v našem městě se kterými jsme v blízkém kontaktu.

Posláním našeho společenství je: „ZÍSKAT ZTRACENÉ PRO BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ“. Věříme, že to není program, který jsme si sami vybrali, ale že je to Boží vůle pro nás, ke které se můžeme připojit a spolupracovat tak s Bohem na Velkém poslání, které dal své církvi:

Matouš 28:19-20: Jděte tedy a čiňte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Amen. 
  

Abychom mohli toto poslání lépe naplňovat, klademe v našem společenství důraz na těchto sedm věcí:

1. Vybudovat Křesťany do zralosti a zapojit je do těla Kristova (Včetně dětí)

2. Pomoci každému členu nalézt a rozvinout jeho vlastní obdarování, darované Bohem.

3. Vytvořit milující a výchovné ovzduší, které bude otevřené pro všechny kultury v Česku 

4. Způsobit touhu k naplnění „Velkého poslání“ (Mat. 28:19-20), přirozenou ale také individuální cestou

5. Vyučovat biblické pravdy o rodině, financích a životu v plnosti Boží s důrazem na to co Ježíš udělal na kříži.

6. Pracovat bok po boku se všemi křesťanskými církvemi, které věří v Božství Ježíše a tomu že On je ta jediná cesta pravda i život, který vede k Bohu 

7. Vyhlížet v naději Kristův brzký a náhlý návrat, a budovat Království Boží.